fbpx Integritetspolicy för Más Amigos medlemmar | Golf

Integritetspolicy för Más Amigos medlemmar

Integritetspolicy för Más Amigos medlemmar
 

1. Information om hantering av personuppgifter
Más Amigos värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Más Amigos är det viktigt att vara öppna med hur Más Amigos behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Más Amigos medlemmar, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på Más Amigos,  deltar våra evenemang, tematräffar, resor eller vid andra kontakter med oss.

Más Amigos arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?
Más Amigos Asociación (Más Amigos), C/ Capitan Garcia Gea 17 03182 TORREVIEJA, CIF G53168118 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Más Amigos.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Más Amigos?
När du besöker Más Amigos webbsidor som identifierad medlem eller ansöker om medlemskap i Más Amigos, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, Más Amigos-medlemsnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår medlemsservice).

4. Varför behandlar Más Amigos dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Más Amigos, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din tidning eller kunna meddela förändringar vid till exempel resor.

B. 
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna administrera ditt medlemskap i Más Amigos och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt Más Amigos-medlemskap

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Más Amigos medlemskap) utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på sidan ”Mitt medlemskap” och administrera dina medlemsförmåner.

C. 
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna hantera medlemsärenden

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det är Más Amigos berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om service eller klagomål relaterade till vår service och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som medlem hos Más Amigos. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt avtal med dig.

D.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna skicka nyhetsbrev via e-post

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Más Amigos medlemsvillkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om resor och evenemang  som vi tror att du kan vara intresserad av.

E.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna genomföra ditt deltagande i event

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera events t ex bekräftelse på anmälningar.

G.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Más Amigos och inte är registrerade som Más Amigos medlemmar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

I.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter
Más Amigos delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med distribution av medlemstidningen eller skapande av nyhetsbrev.

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Más Amigos minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar.

8. Lagring och lagringstid
På Más Amigos behandlar vi information om dig som medlem för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Más Amigos har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende medlemmar vid köp och medlemsärenden:
• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.
• Uppgifter som relaterar till ett medlemsärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

Information som samlas in efter samtycke:
Om du varken är kund eller medlem hos Más Amigos, men t ex besöker Más Amigos webbsida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer Más Amigos inhämta samtycke från dig innan Más Amigos gör någon registrering av dina personuppgifter. 

Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Más Amigos så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

Information avseende medlemmar i Más Amigos:
Som medlem i Más Amigos och Más Amigos sparar Más Amigos relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under 5 år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha nyhetsbrev från Más Amigos kan du alltid avregistrera dig från Más Amigos utskick.

9. Säkerhet för dina personuppgifter
På Más Amigos säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Más Amigos hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra medlemmar.

10. Dina rättigheter
Vi på Más Amigos vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Más Amigos tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Más Amigos. Datainspektionen i Spanien är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Más Amigos är våra medlemmar personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som medlem alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår medlemsservice på info@masamigos.com eller telefon: +34 966 700 084.

Integritetspolicy
© Más Amigos, C/Capitán García Gea 17, 031 82 Torrevieja España - +46 10 252 97 60 - webmaster@masamigos.com - CIF: ESG53168118